Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /data/9/4/947f1ace-c040-4587-bd7e-6c0df8780dc3/izoleko.sk/web/wp-config.php on line 87
Etický kódex - Izoleko

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI IZOLEKO, s.r.o.

Účel

 • Etický kódex predstavuje súhrn etických a morálnych princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné bez výnimky pre každého zamestnanca spoločnosti IZOLEKO, s.r.o. (ďalej len IZOLEKO). Nerešpektovanie kódexu zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 • Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť korektné správanie sa všetkých zamestnancov firmy IZOLEKO medzi sebou navzájom, voči zákazníkom, spoločnosti samotnej i vonkajšiemu prostrediu a tým prispieť k tomu, aby sa IZOLEKO stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.
 • Cieľom Etického kódexu je tiež budovať pozitívny vzťah zamestnancov k značke IZOLEKO.
 • IZOLEKO vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákony, nariadenia a vyhlášky platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • IZOLEKO sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

Vystupovanie voči zamestnancom

 • IZOLEKO dôsledne dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti.
 • IZOLEKO si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.
 • IZOLEKO sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácii pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
 • IZOLEKO dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.
 • IZOLEKO dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca vyžaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojim konaním neohrozil seba, spolupracovníkov alebo zákazníkov.
 • IZOLEKO považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci požívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo pred nástupom do práce.
 • IZOLEKO sa nebráni žiadnej konštruktívnej a slušnej kritike zo strany zamestnancov, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.
 • IZOLEKO garantuje, že nikto nebude diskriminovaný, ak informuje vedenie o nemorálnych alebo nelegálnych aktivitách, ktoré by sa vyskytli v spoločnosti.

Vystupovanie voči zákazníkom

 • IZOLEKO je zákaznícky orientovaná spoločnosť a snaží sa urobiť všetko pre to, aby bol zákazník s jej službami, dodávkami a servisom spokojný.
 • IZOLEKO sa usiluje o dlhodobú spokojnosť svojich zákazníkov a preto musia byť jej služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.
 • Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi eticky, profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.
 • Ak nie je možné splniť zákazníkovo prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.
 • Zákazník obvykle nemá odborné znalosti, informácie a technické zručnosti ako zamestnanec firmy IZOLEKO a túto situáciu vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolené zneužívať, obzvlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.
 • V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.

Vystupovanie voči obchodným partnerom

 • IZOLEKO dbá, aby si v podnikateľskom prostredí aj u verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
 • IZOLEKO poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
 • IZOLEKO zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
 • IZOLEKO sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

Vystupovanie voči konkurencii

IZOLEKO považuje konkurenčné firmy za rovnocenných profesionálnych partnerov a hospodársku súťaž za prirodzenú súčasť podnikania.
Rešpektuje a podporuje férové pravidlá konkurenčného boja a nedopúšťa sa nekalých praktík. Na domácom a zahraničnom trhu sa zásadne presadzuje iba vysokou kvalitou svojich produktov. So všetkými konkurentmi rokuje ako s rovnocennými subjektmi.

Zásady konania zamestnancov

 1. Všeobecné zásady
 • Každý zamestnanec IZOLEKO sa pri výkone svojho povolania správa čestne, riadi sa platnými zákonmi a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a zdokonaľuje a riadi sa platnými zákonmi, predpismi a normami.
 • Každý zamestnanec IZOLEKO je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.
 • Každý zamestnanec musí byť lojálny voči firme IZOLEKO, pri svojej práci musí dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, jej zákazníkov, obchodných partnerov a svojich spoluzamestnancov.
 1. Etika komunikácie a vzájomné vzťahy zamestnancov
 • Každý zamestnanec IZOLEKO pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného človeka, zásady slušného správania a zákaz akejkoľvek diskriminácie.
 • Každý zamestnanec komunikuje so spolupracovníkmi, zákazníkmi a inými osobami zdvorilo, tolerantne a čestne.
 • Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania, vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.
 • Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
 • Zamestnanec sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi. Ak predsa vznikne problém v komunikácii so zákazníkom a zamestnanec ho nevie sám vyriešiť, ihneď požiada o pomoc pri jeho riešení jeho nadriadeného.
 • Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy.
 • Nadriadený vo vzťahu k podriadeným pristupuje v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľuje pracovné úlohy, hodnotí čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužíva právomoci nadriadeného voči podriadeným.
 • Zamestnanci si navzájom prejavujú úctu a toleranciu, pomáhajú spolupracovníkom a vytvárajú dobrú atmosféru na pracovisku.
 • Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktov, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto konflikty riešili vo vnútri spoločnosti.
 1. Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií
 • Na verejnosti poskytuje zamestnanec o IZOLEKO len také informácie, ktoré sú verejne dostupné alebo sú určené na zverejnenie. Nie je dovolené bez výslovného
 • súhlasu vedenia zverejňovať žiadne neverejné informácie, najmä informácie označené ako interné, dôverné alebo tajné.
 • Zamestnanec nesmie verejne poškodzovať dobré meno firmy IZOLEKO, manažmentu alebo iných zamestnancov a to najmä poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.
 • Každý zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.
 • Ak sa zamestnanec angažuje v niektorej politickej strane alebo hnutí, robí tak ako súkromná osoba, a nie ako zamestnanec IZOLEKO. Vykonávať súkromné politické aktivity v priestoroch firmy IZOLEKO alebo v pracovnom čase alebo v jej mene je neprípustné.
 1. Konflikt záujmov, zneužitie informácií a postavenia
 • Konflikt záujmov vzniká vtedy, ak sa súkromný záujem zamestnanca dostane do rozporu s jeho pracovnými povinnosťami, záujmom firmy IZOLEKO alebo jej obchodných partnerov. Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné vzťahy.
 • Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov.
 • Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie priamemu nadriadenému.
 • Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Za dôverné sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú IZOLEKOM zverejňované.
 • Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti IZOLEKO iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti.
 1. Úplatky a dary
 • Zamestnanec IZOLEKO nesmie poskytovať ani prijímať úplatky.
 • Zamestnanec IZOLEKO sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami firmy IZOLEKO alebo jej zákazníkov.
 • Zamestnanec nesmie prijať ani dar či inú výhodu od osôb, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti alebo sa usilujú o to, aby sa nimi stali a ktoré by zamestnanca zaväzovali.
 • Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť alebo jeho odmietnutie by bolo neúčelné, je zamestnanec povinný o dare informovať svojho nadriadeného a ak hodnota daru presiahne sumu 20 EUR, odovzdať ho spoločnosti.
 • Ak poskytnutie daru priamo súvisí s nákupom tovaru alebo služby, patrí takýto dar bez ohľadu na jeho hodnotu a povahu firme IZOLEKO a zamestnanec je povinný oznámiť ho nadriadenému a odovzdať spoločnosti.
 • Obchodné obedy alebo večere, outdoorové akcie a iné podobné stretnutia nesmú prekročiť mieru primeranú postaveniu zamestnanca a významu prejednávanej veci, musí byť vopred schválené nadriadeným pracovníkom a účasť na nich nesmie
 • zamestnanca zaväzovať alebo motivovať k rozhodnutiu alebo inému konaniu v prospech darcu.
 • Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto jednania bezodkladne upozornená a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.
 1. Využívanie majetku firmy IZOLEKO
 • Zamestnanci chránia hmotný i nehmotný majetok firmy IZOLEKO. Majetok predstavujú zariadenia, stroje, prístroje, inventár, tovar, zásoby a pod., ale aj know – how, neverejné obchodné, ekonomické a technické informácie, licencie, práva a iné informácie.
 • Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku spoločnosti, je každý zamestnanec povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
 • Zamestnanci nepoužívajú majetok firmy IZOLEKO na súkromné účely. Pri používaní služobných telefónov, mobilov, áut, počítačov a ostatného majetku musia dodržiavať interné predpisy.
 • Pracovný čas zamestnanca je tiež majetkom spoločnosti, zamestnanci ho preto nevyužívajú na vybavovanie súkromných záležitostí bez výslovného súhlasu nadriadeného.
 • V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia majetku IZOLEKO (vrátane know – how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitia vo vlastný prospech, straty a poškodenia hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže IZOLEKO vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá jej takýmto konaním vznikla.
 • Zamestnanec nesmie zneužiť majetok IZOLEKO k vlastnému obohateniu, napríklad prisvojením si ceny alebo jej časti za tovar alebo službu a jej neodvedením do pokladne IZOLEKO.